Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter
Den 25 maj 2018 började ett nytt regelverk som handlar om hur dina personuppgifter får hanteras, att gälla. Det kallas GDPR (General Data Protection Regulation, eller dataskyddsförordningen) och är gemensamt för hela EU. Det ger dig större kontroll över dina personuppgifter bl.a. genom stärkt rätt att få ut uppgifter som du själv har lämnat men också möjligheten att få information rättad, bli glömd samt att få information raderad. Du behöver inte agera på denna information, men det är viktigt att du får vetskap om hur Akademihotellet AB behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Akademihotellet AB, organisationsnummer 556691-6218, med postadress Övre Slottsgatan 5, 753 10 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
Vårt ändamål är att tillhandahålla hotellrum, konferensmöjligheter och måltider. För att kunna boka och avtala om sådant till dig, kommer dina personuppgifter att sparas och bearbetas i vår kunddatabas. Dina personuppgifter, som också kan komma att användas för att Akademihotellet ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att tillgodose ett berättigat intresse, behandlas för att du ska kunna utnyttja våra tjänster och de bevaras endast den tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet. Vi kan också använda dina personuppgifter för kontakt i samband med bokningar och för vår egen marknadsföring.

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med lag och god sed på marknaden. När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags Personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker.

Personuppgifternas ursprung
De personuppgifter vi behandlar om dig är sådana du lämnat till oss i din bokning och vid annan kommunikation med oss. Det kan vara uppgifter såsom ditt namn, ditt resesällskap, personnummer när sådant finns, passnummer, födelsedatum, adress, mobilnummer och e-mailadress. Vårt elektroniska låssystem registrerar också vissa data vid passage genom låsta dörrar. Datum, klockslag och kortnummer lagras under en begränsad period (max 414 passager).

Kamerabevakning
För våra gästers säkerhet har hotellet ett internt system med totalt fyra kameror som övervakar entréer till våra lokaler. Inspelat material lagras under max 7 dagar på en väl skyddad server hos vår IT-leverantör. Ändamålet med bildinspelningen är att motverka och förhindra brott i våra lokaler. Som rättslig grund för vårt beslut att kamerabevaka ligger en avvägning mellan betydelsen av den ökade säkerheten och integritetsintrånget, där vi anser att den ökade säkerheten för gäster och personal överväger. För att få mer information om vårt bevakningssystem kan man vända sig till vår reception.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter och externa samarbetspartners när det är nödvändigt för att kunna fullfölja vårt åtagande att tillhandahålla boende, konferens, måltider m m åt dig. Dina personuppgifter kan även komma att delas med aktörer såsom bokningsagenter, som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden, med vilka vi har avtal.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Akademihotellet AB och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Utgångspunkten för hur länge vi sparar dina personuppgifter är den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullfölja våra åtaganden i förhållande till dig. Våra gallringsprinciper är som följer: Personuppgifter för hotell/konferenskunder gallras senast ett år efter den senaste utcheckningen.

Dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling av dessa. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Ändra, radera eller granska dina personuppgifter
Om du vill att dina personuppgifter ändras, vänligen informera Akademihotellet AB om detta. Akademihotellet ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera om ändringen.

Kontakta oss
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter, kan du göra detta genom att kontakta Akademihotellet per telefon: 018-15 51 90 eller via mail: info@akademihotellet.se

Akademihotellet, Uppsala. 2024-04-05